مکان نما

برای انتخاب موقعیت خود روی نقشه
علامت مکان نما را بااستفاده از نشانگر خود گرفته و بر روی آدرس دقیق خود قرار دهید.
سپس اعداد مربوط به عرض و طول جغرافیایی را به فرم ثبت نام خود اضافه فرمایید.